Contributie

Contributie

1. Algemeen

a. De contributie is een jaarbedrag en is vooraf verschuldigd.
b. Heffing van de contributie vindt plaats over 10 maanden (september t/m juni).

2. Verschuldigde contributie

De verschuldigde contributie is afhankelijk van de leeftijdscategorie. De aan de Bond verschuldigde bondscontributie is in dit bedrag inbegrepen:

CategorieLeeftijd1e Termijn
te betalen vóór
1 oktober 2023
2e Termijn
te betalen vóór
1 januari 2024
3e Termijn
te betalen vóór
1 april 2024
Totaal
CMV jeugdgeb.ná 30 september 2011€ 60,00€ 45,00€ 45,00€ 150,00
C-jeugdgeb.ná 30 september 2009€ 76,00€ 57,00€ 57,00€ 190,00
B-jeugdgeb.ná 30 september 2007€ 88,00€ 66,00€ 66,00€ 220,00
A-jeugdgeb.ná 30 september 2005€ 100,00€ 75,00€ 75,00€ 250,00
Seniorengeb. vóór 1 oktober 2005€ 116,00€ 87,00€ 87,00€ 290,00
SeniorenRecreanten€ 88,00€ 66,00€ 66,00€ 220,00
  • Voor de vaststelling van het contributiebedrag geldt de geboortedatum.
  • Vanaf het derde lid van een gezin bedraagt de contributie (voor het jongste lid) de helft van het normale bedrag.

3. BETALINGSMOGELIJKHEDEN

De contributie wordt niet via automatische incasso geïnd.
Ongeveer 2 weken voor de vervaldatum van een betalingstermijn krijg je een mail toegezonden met verzoek om het dan verschuldigde termijnbedrag te willen overmaken.
Bij betaling van het volledige jaarbedrag in een keer vóór 1 oktober 2023, kan op het totaalbedrag een korting van € 5,00 worden toegepast.
Andere betalingsmogelijkheden en/of regelingen van financiële aard, alleen in overleg met de ledenadministrateur (ondergetekende).

Betaling dient te geschieden door overboeking op IBAN NL57 INGB 0001 2170 23 t.n.v.: Penn.meester Volleybalcombinatie Heerlen VCH te Heerlen.

4. TE LAAT BETALEN

Bij het sturen van een herinnering i.v.m niet tijdige betaling wordt per termijn € 5.00 kosten in rekening gebracht.

5. NIEUWE LEDEN

Contributie is verschuldigd vanaf de kalendermaand na de eerste training.

6. EINDE LIDMAATSCHAP

Zolang men zich niet schriftelijk bij het secretariaat of bij de penn.meester heeft afgemeld, blijft men lid en zodoende contributieplichtig.

7. CONTACT

Bij vragen over contributie en/of lidmaatschap kun je je wenden tot onze ledenadminitrateur:

Han Koelewijn
Vrusschemigerweg 125
6417 PJ Heerlen
E-mail: ledenadministratie@vcheerlen.nl

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens, om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. De vereniging kan u vragen om u te legitimeren voordat er gehoor gegeven kan worden aan voornoemde verzoeken. Indien u wenst dat uw lidmaatschap beëindigd wordt, of het spelen van competitie beëindigd wordt, zal de vereniging deze verwijdering/aanpassing altijd ook doorgeven via SportLink aan de Nevobo. Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, rectificatie of vergetelheid van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via met de ledenadministrateur van de vereniging (ledenadministratie@vcheerlen.nl). Komt de vereniging er samen met u niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de privacy verklaring

De vereniging past haar privacy verklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacy verklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging u per e-mail en via de website informeren.

Vergeet niet tijdig je contributie te voldoen!

Bestuur en Staf

VC Heerlen