Contributie

Contributie

1. Algemeen

a. De contributie is een jaarbedrag en is vooraf verschuldigd.
b. Heffing van de contributie vindt plaats over 10 maanden.

2. Verschuldigde contributie

De verschuldigde contributie is afhankelijk van de leeftijdscategorie. De aan de Bond verschuldigde contributie is in dit bedrag inbegrepen.:

Categorie: Contributie: Totaal: 
D-jeugd (geb. na 30 sept. 2009) 10 x € 15,00€ 150,00 
C-jeugd (geb. na 30 sept. 2007)10 x € 19,00 € 190,00  
B-jeugd (geb. na 30 sept. 2005) 10 x € 22,00 € 220,00  
A-jeugd (geb. na 30 sept. 2003) 10 x € 25,00€ 250,00 
Senioren (geb. voor 1 okt. 2003) 10 x € 29,00 € 290,00  
Senioren (recreanten) 10 x € 22,00€ 220,00  

Voor de vaststelling van het contributiebedrag geldt de geboortedatum.
Vanaf het derde lid van een gezin bedraagt de contributie (voor het jongste lid) de helft van het normale bedrag.

3. BETALINGSMOGELIJKHEDEN

a. Betaling van het volledige verschuldigde bedrag in een keer

Bij betaling van het totaal verschuldigde bedrag inééns, vóór 1 oktober 2021, kan op het totaalbedrag een korting van € 5,00 worden toegepast

b. Betaling in drie termijnen

1e termijn (voor 1 oktober 2021): 4 tijdvakken
2e termijn (voor 1 januari 2022): 3tijdvakken
3e termijn (voor 1 april 2022): 3 tijdvakken

Andere betalingsmogelijkheden en/of regelingen van financiële aard, alleen in overleg met de penningmeester (ondergetekende).

Betaling dient te geschieden door overboeking op IBAN NL57 INGB 0001 2170 23 t.n.v.:
Penn.meester Volleybalcombinatie Heerlen VCH, Vrusschemigerweg 125, 6417 PJ Heerlen.

4. TE LAAT BETALEN

Bij het sturen van een herinnering i.v.m niet tijdige betaling wordt per termijn € 5.00 kosten in rekening gebracht.

5. NIEUWE LEDEN

Contributie is verschuldigd vanaf de kalendermaand van de eerste training.

6. EINDE LIDMAATSCHAP

Zolang men zich niet schriftelijk bij het secretariaat of bij de penn.meester heeft afgemeld, blijft men lid en zodoende contributieplichtig.

Namens het bestuur,

De ledenadministrateur
 
Han Koelewijn
Vrusschemigerweg 125
6417 PJ Heerlen
E-mail: ledenadministratie@vcheerlen.nl

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens, om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. De vereniging kan u vragen om u te legitimeren voordat er gehoor gegeven kan worden aan voornoemde verzoeken. Indien u wenst dat uw lidmaatschap beëindigd wordt, of het spelen van competitie beëindigd wordt, zal de vereniging deze verwijdering/aanpassing altijd ook doorgeven via SportLink aan de Nevobo. Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, rectificatie of vergetelheid van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via met de ledenadministrateur van de vereniging (ledenadministratie@vcheerlen.nl). Komt de vereniging er samen met u niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de privacy verklaring

De vereniging past haar privacy verklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacy verklaring worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging u per e-mail en via de website informeren.

Vergeet niet tijdig je contributie te voldoen!

Bestuur en Staf

VC Heerlen