Richtlijnen bij VCH

1. Inleiding

Richtlijnen zijn van toepassing voor alle leden, het kader, de vrijwilligers, de toeschouwers en bezoekers, en zij die in naam van de vereniging actief zijn. Het lijkt op het eerste gezicht misschien overtrokken, maar het behelst niet meer dan een aantal afspraken op papier, waar iedereen bij VCH zich aan te houden heeft. Hierdoor weten wij precies wat wij aan elkaar hebben, en wat wij van elkaar kunnen en mogen verwachten. Door die duidelijkheid te verschaffen brengen wij rust rondom datgene waar wij ons echt mee bezig willen houden, namelijk volleyballen. Dit document wordt gepubliceerd op de website van VCH, en hiernaar wordt verwezen door de ledenadministrateur bij de bevestiging van het lidmaatschap.

In de huidige tijd zijn normen en waarden dagelijks onderwerp in de maatschappelijke discussie. Daarom is het goed om duidelijk aan te geven wat door de vereniging wel en wat niet als acceptabel gedrag wordt aanvaard. De richtlijnen kennen een aantal gedragsregels waarin omgang met medespelers en tegenstanders, respect voor trainers en wedstrijdleiding liggen vastgelegd. Daarbij dienen we niet uit het oog verliezen dat sporten een spontane aangelegenheid moet blijven, waarbij hart en emotie een natuurlijke rol vervullen. De vereniging VCH dient echter een veilige omgeving te zijn, zowel op het veld tijdens trainingen en wedstrijden, als in de kleedkamer, als via de sociale media.

Als volleyballers bij VCH doen wij aan een teamsport én in verenigingsverband. Een teamsport vraagt verantwoordelijkheid van iedereen, zowel binnen als buiten het veld. Individuele klasse is belangrijk, maar ondergeschikt aan de samenwerking van de spelers/speelsters op het veld, en met diegenen die ernaast staan (trainers, teamafgevaardigden, scheidsrechters, e.d.). Afspraken en regels binnen een vereniging zijn vergelijkbaar met de regels die onze huidige samenleving ordenen. Het is uiteraard de bedoeling dat de gedragsregels door iedereen worden nageleefd. Van alle leden wordt verwacht dat zij deze gedragsregels uitdragen, aan elkaar, maar ook aan de bezoekers van onze sportaccommodaties, en zodoende de goede naam van de vereniging en de sfeer binnen de vereniging hoog houden.

Het zal duidelijk zijn dat het volleybalplezier van onze leden begint en ophoudt bij de beschikbaarheid van vrijwilligers. Wij hebben u nodig, en u heeft de vereniging nodig, om onze favoriete sport met zoveel mogelijk plezier te kunnen uitoefenen. VCH verwacht dat iedereen een vrijwillige bijdrage levert aan minimaal één taak of activiteit binnen de vereniging, én zelf het initiatief daartoe neemt. Dat kan zijn trainer/coach van een team, een functie als bestuurs- of commissielid, het deelnemen aan oud-papier ophalen, het organiseren of begeleiden van het CMV-toernooi en mix-toernooi, het organiseren of opbouwen/afbreken van ons buitentoernooi, het organiseren van de feestavond, etc.. Daarnaast wordt verwacht dat alle spelers om toerbeurt de arbitrage op zich nemen tijdens onze thuiswedstrijden van de andere teams, en er  regioscheidsrechters geleverd worden namens VCH. Als deze taken niet gebeuren, dupeer je niet alleen jezelf, maar vooral anderen. Als vereniging VCH verwachten wij ook dat men tijdig en correct aan zijn contributieverplichting voldoet, en aan de borg voor de wedstrijdkleding.

Beschouw deze richtlijnen als een overeenkomst bindend voor ieder lid van de club. Iedereen waarop de richtlijnen van toepassing zijn wordt geacht op de hoogte te zijn van de richtlijnen die gelden binnen de vereniging. Leden gaan met hun lidmaatschap bepaalde verplichtingen aan ten opzichte van de vereniging. Ieder nieuw lid zal op het aanmeldingsformulier gevraagd worden om kennis genomen te hebben van deze richtlijnen en deze te onderschrijven en te respecteren. VCH is een vereniging die haar afspraken nakomt, en zij verwacht dat ook van haar leden. Vanzelfsprekend zijn niet alle genoemde gedragsregels en verplichtingen even relevant voor elke leeftijdscategorie.

Onacceptabel gedrag of verzaken t.a.v. de verplichtingen, zal sanctionele maatregelen noodzakelijk maken vanuit de vereniging. Ernstige overtredingen, of herhaaldelijk onacceptabel gedrag ondanks eerdere waarschuwingen, zullen leiden tot ontzegging van het gebruik van de faciliteiten van VCH. Restitutie van contributie tijdens de ontzeggingsperiode (schorsing) is niet aan de orde, en eventuele financiële consequenties van de overtreding worden doorbelast.

Deze “Richtlijnen bij V.C.Heerlen” vloeien voort uit artikel 20 lid 1 van de Statuten van Volleybal Combinatie Heerlen zoals bij notariële acte vastgesteld op 14-04-1992, en zijn gebaseerd op algemeen geldende regels en verplichtingen. Noodzakelijke veranderingen in de richtlijnen kunnen door het bestuur van de vereniging gedurende het seizoen worden aangebracht, en zijn met onmiddellijke ingang geldend. Op de jaarlijkse ledenvergadering zullen gewijzigde richtlijnen door de stemgerechtigde leden worden bekrachtigd.

2. Gedragsregels

2.1 Algemene gedragsregels

In algemene zin gelden de volgende regels:

 1. gedraag je correct en sportief, volgens de normale maatschappelijke regels,
 2. toon respect voor teamgenoten, trainers, scheidsrechters, tegenstanders, bestuursleden en publiek,
 3. geef het goede voorbeeld aan andere verenigingsleden, en wijs hen indien nodig op de van toepassing zijnde (volleybal)regels en verplichtingen,
 4. gebruik geen verbaal geweld in de sociale media, ben je bewust dat het non-verbale aspect ontbreekt bij deze vorm van communicatie (en daarmee de nuance)
 5. gebruik geen alcohol, drugs of medicijnen die je rijvaardigheid negatief beïnvloeden als je deelneemt aan het verkeer.

Onacceptabel gedrag wordt niet door de club getolereerd. Dit is van toepassing tijdens wedstrijden, trainingen en verenigingsactiviteiten, maar ook zonder direct verband met de volleybalvereniging. Ook buiten de sporthal is men lid van VCH.

Onder onacceptabel gedrag wordt verstaan:

 1. iedere overtreding van een wet of regeling van de verschillende overheden, zoals diefstal of vandalisme van andermans spullen, sexuele intimidatie en alcohol, drugs of medicijnen die je rijvaardigheid negatief beïnvloeden
 2. discriminatie op ras, geloof of geaardheid, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen,
 3. iedere vorm van intimiderend of provocerend gedrag, vloeken, schelden, grof of sexueel getint taalgebruik, bedreigingen, en iedere vorm van fysiek geweld.

2.2 Gedragsregels voor trainers en coaches

Van iedere trainer en coach wordt verwacht dat hij/zij van onbesproken gedrag is. Is hiervan geen sprake, dan zal de trainer of de coach voorafgaand aan zijn aanstelling het bestuur hiervan in kennis stellen. Om dit te controleren zal de vereniging voor nieuwe trainers een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. Indien van toepassing voor trainers die meerdere seizoen actief zijn bij VCH, zal de vereniging deze elke drie jaar opnieuw aanvragen. Daarnaast kan het bestuur referenties controleren bij verengingen waarbij de trainer/coach lid is geweest.

De gedragsregels die gelden voor trainers en coaches zijn:

 1. het bevorderen van naleving van de gedragsregels, door zelf het goede voorbeeld te geven, en bij wangedrag van een speler handelend op te treden. In geval van genomen maatregelen dient de technische commissie (of het bestuur) direct geinformeerd te worden,
 2. dat de aanwezigheid bij trainingen voor alle teams geldt als een criterium voor de opstelling bij wedstrijden,
 3. het toezicht houden tijdens het gebruik van de kleedkamer, en ervoor zorgen dat deze na gebruik in goede staat worden achtergelaten (voor juniorentrainers),
 4. het onderhouden van regelmatige contacten met de ouders (voor juniorentrainers).

2.3 Gedragsregels voor leden tijdens trainingen

Door het volgen van trainingen nemen de tactische en technische vaardigheden toe, en beleven alle leden meer plezier in hun sport. Een speler die niet deelneemt aan de training benadeelt niet alleen zichzelf, maar het team.

De gedragsregels die gelden voor leden tijdens trainingen zijn:

 1. het uitgangspunt dat geplande trainingen zoveel mogelijk bezocht worden. Indien je verhinderd bent, geeft je dit altijd zelf tijdig door aan de trainer, dus niet via-via, tenzij sprake is van overmacht,
 2. het dragen van geschikte sportkleding is verplicht, d.w.z. een sportbroekje, een apart T-shirt en sportschoenen (zonder zwarte zolen). Zonder een complete set sportkleding kan niet deelgenomen worden aan de training,
 3. alle spelers zijn op tijd in de sportzaal, en helpen mee bij het opzetten en afbreken van het speelveld, en het klaarzetten en opbergen van het materiaal,
 4. de trainer dient vooraf over eventuele kwetsuren worden ingelicht. Je doet je best om mentaal klaar te zijn voor de training; rustig, goed gezind, bereid om te leren en inzet te tonen,
 5. de aanwijzingen van de trainer dienen opgevolgd te worden. Er is stilte en aandacht als de trainer uitleg geeft of een oefening toont. Niemand verlaat de training zonder toestemming,
 6. tijdens een training vindt geen discussie plaats met de trainer over de oefenstof. Hierover kan na de training op redelijke wijze met de trainer worden gesproken.

2.4 Gedragsregels voor leden tijdens wedstrijden

De gedragsregels die gelden voor leden tijdens wedstrijden zijn:

 1. het is een plicht om een afmelding voor een wedstrijd zo vroeg mogelijk door te geven, zodat de coach eventueel voor een vervanger kan zorgen. Indien je verhinderd bent door een blessure, laat je de blessure vakkundig behandelen,
 2. bij thuiswedstrijden dient elke speler op tijd bij de sporthal aanwezig te zijn. Voor een uitwedstrijd zal afhankelijk van de te reizen afstand een vertrektijd worden vastgesteld. Laat je medespelers niet wachten,
 3. men dient correct gekleed te zijn, d.w.z. juiste kleur broekje, wedstrijdshirt, het clubtrainingspak (mits verstrekt), en inspeelshirt (indien van toepassing),
 4. tijdens de wedstrijd dienen de aanwijzingen van de coach opgevolgd te worden. Tijdens de voorbespreking en time-outs, luister je naar de coach. Fouten van je medespelers worden geaccepteerd, in woord en gebaar. Dat geldt ook voor de beslissingen van de scheidsrechter en coach, ook al ben je het er niet mee eens,
 5. er wordt van iedere speler maximale inzet, sportiviteit en teamgeest verwacht. Op de bank verwachten je teamgenoten en coach blijvende concentratie. Moedig je teamgenoten op een positieve manier aan, dat maakt het team sterker. Sta steeds klaar om in te kunnen vallen,
 6. er wordt door niemand kritiek gegeven op tegenspelers, scheidsrechters, tellers of publiek. Alleen de aanvoerder mag de officials aanspreken, en hij/zij doet dit op een beleefde manier,
 7. na elke wedstrijd geeft iedereen de tegenstanders en scheidsrechter(s) een hand ongeacht het wedstrijdverloop

2.5 Gedragsregels omtrent persoonlijke verzorging

VCH vindt een goede verzorging van je lichaam van belang. Hygiëne en verzorging zijn onlosmakelijk verbonden aan sport.

De regels zijn:

 1. het wordt dringend geadviseerd om na een training of wedstrijd te douchen als een wezenlijk onderdeel van “sporthygiëne”. Hierbij wordt het aangeraden om badslippers te dragen. Wij willen en kunnen het douchen niet verplicht stellen,
 2. voor de eigen veiligheid en die van de anderen, wordt geacht dat de sieraden afgedaan worden. Het enige wat op eigen risico gedragen kan worden zijn kleine oorknopjes. Zorg ook voor kortgeknipte nagels, en maak lange haren altijd vast in een paardenstaart,
 3. probeer vlak voor de training of wedstrijd geen volledige warme maaltijd te nuttigen,
 4. het gebruik van alcohol is bij VCH niet toegestaan voor leden tot de leeftijd van 18 jaar,
 5. er geldt een algeheel rookverbod in de sportaccommodaties waarvan de vereniging gebruik maakt. Bij andere clubactiviteiten worden hierover afspraken gemaakt door trainers en begeleiders,
 6. tijdens verenigingsactiviteiten wordt alcoholmisbruik, of het voorhanden hebben van drugs, onder geen enkele omstandigheid toegestaan. Bij overtreding door junioren worden ouders onmiddellijk verwittigd.

2.6 Gedragsregels voor ouders/verzorgers en publiek

De bezoeker van de sportaccommodaties van VCH dient zich te onthouden van verbaal of non-verbaal gedrag dat in strijd is met algemene gedragsregels bij VCH. Ouders/verzorgers en publiek behoren uitsluitend de tribunes, toeschouwersbanken en de kantine te betreden. Alleen bij de CMV-jeugd is het toegestaan dat de ouders de kleedkamer betreden.

Als ouders of verzorgers vragen wij u de gedragsregels door te nemen met uw kind. De ervaring leert dat kinderen zich er niet steeds van bewust zijn dat lid zijn van een vereniging ook verplichtingen met zich meebrengt. De gedragsregels tijdens trainingen en wedstrijden zijn net zo goed van toepassing op kinderen als volwassenen. Ouders helpen zo hun kind de clubregels te leren respecteren.

Wat VCH verder verwacht van ouders of verzorgers is dat:

 1. u ervoor zorgt dat uw kind zoveel mogelijk en op tijd aanwezig is voor de trainingen en wedstrijden. De regels omtrent aanwezigheid op trainingen en het zich tijdig afmelden voor een training of wedstrijd gelden ook voor kinderen,
 2. u uw kind vraagt om altijd zijn/haar best te doen, maar vooral plezier te beleven aan het volleybal en clubgebeuren. Bespreek na een wedstrijd met het kind wat goed en minder goed ging, en wat hieruit kan geleerd worden. Kijk niet alleen naar de uitslag, maar met name naar de geleverde inspanningen,
 3. u zich onthoudt van het geven van technische en tactische aanwijzingen. Als publiek moedig je aan, de instructies worden gegeven door de trainer/coach. Wees enthousiast; positieve aanmoedigingen stimuleren uw kind en medespelers. Blijf op een training liefst weg uit de zaal, het zou uw kind kunnen beïnvloeden,
 4. indien u niet akkoord bent met bepaalde zaken bij trainingen of wedstrijden, u daarover spreekt met de trainer/coach. Of u spreekt met iemand van de jeugdcommissie indien nodig, zodat het probleem opgelost kan worden,
 5. de jeugdcommissie tijdig op de hoogte gesteld wordt omtrent bijzondere omstandigheden die mogelijk van invloed kunnen zijn op het functioneren in groepsverband van uw kind, en/of waaraan vanuit de vereniging speciale aandacht gewenst is. Privacy zal indien gewenst hierbij gewaarborgd zijn.

3. Verplichtingen

3.1 Aan- en afmelden als lid

Aspirant leden melden zich na een maximale proefperiode van 4 weken aan door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier. Dit formulier is te vinden op de internetsite van VC Heerlen onder “Downloads”, of via de trainer te ontvangen. Na invullen en ondertekenen van het formulier wordt dit ingeleverd bij de trainer, die zorg draagt dat het formulier tijdig bij de ledenadministratie wordt ingeleverd. Voor het spelen van competitie is het ook nodig een digitale pasfoto te bezorgen. Met de aanmelding onderschrijft het nieuwe lid ook meteen de gedragsregels en verplichtingen zoals vastgelegd in deze richtlijnen.

Als je je wilt afmelden, doe dat voor je teamgenoten dan bij voorkeur na het einde van een seizoen. Afmelden als lid dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie door het lid zelf. Een telefonische afmelding of afmelding via de trainer of een teamgenoot worden niet geaccepteerd. Er dient aan alle verplichtingen voldaan te zijn, alvorens de beëindiging van het lidmaatschap geaccepteerd wordt. Ieder lid betaalt bij afmelding het volledige kwartaal.

Adreswijzigingen en wijzigingen in de bankgegevens dienen door leden onverwijld rechtstreeks bij de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden.

3.2 Contributieplicht en restitutie van contributie

Bij de start van het nieuwe seizoen worden de leden per email geïnformeerd over de omvang van de contributie. De hoogte van de bedragen worden vastgesteld op de jaarlijkse algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd, en of er competitief of recreatief gespeeld wordt. Informatie over de hoogte van de contributie kan worden verkregen bij de ledenadministrateur, en is beschikbaar via de website. De contributie is een jaarverplichting die het lid en de vereniging aangaan.

Bij VCH worden nieuwe leden niet verplicht zich te confirmeren tot het tekenen van een automatische incasso voor de contributie. De contributie dient zelf vooraf betaald te worden. Er kan in één jaartermijn betaald worden, of in drie termijnen betaald worden van resp. vier, drie en drie maanden. De eerste periode van 4 maanden is zo gekozen omdat de vereniging aan het begin van het seizoen ook de grootste financiële verplichtingen heeft naar de Nevobo en voor materialen. De eerste betalingstermijn is vóór 1 oktober, de tweede betalingstermijn is vóór 1 januari en de derde termijn vóór 1 april. Indien voor de eerste betalingstermijn het jaarbedrag voldaan wordt, kan € 5 korting gerekend worden over het contributiebedrag. De vereniging kent een kortingsregeling voor families met drie of meer contributie betalende leden.

De contributiebetalingen dienen correct betaald te worden. Daarmee voorkomt u dat u niet-speelgerechtigd bent voor de Nevobo, of uw kind niet-speelgerechtigd is. Indien iemand een probleem heeft om aan de financiële verplichtingen te voldoen, kan een individuele regeling getroffen worden met de ledenadministrateur. Uiteraard wordt dit vertrouwelijk behandeld.

Leden hebben het recht om restitutie aan te vragen van contributiegeld in het geval van een langdurige blessure onder de volgende voorwaarden:

 1. er dient sprake te zijn van een aaneengesloten periode van minimaal 3 maanden waarin niet gebruik gemaakt kan worden van de voorzieningen van de vereniging,
 2. de eerste maand van de periode is altijd voor eigen rekening,
 3. er kan nooit sprake zijn van restitutie van de bondscontributie,
 4. een schriftelijke aanvraag dient naar de ledenadministrateur gestuurd te worden uiterlijk 6 weken na hervatting.

In geval van een langdurige afwezigheid bestaat de mogelijkheid om de contributieplicht tijdelijk stop te zetten. Dit dient dan aangevraagd te worden bij de ledenadministrateur. Het lidmaatschap wordt dan tijdelijk omgezet in ‘Niet-spelende, niet-contributieplichtige leden’ met de rechten zoals beschreven onder categorie 3 in paragraaf 4.1. Deze tijdelijke stopzetting van de contributieplicht wordt jaarlijks, na de eerste competitiehelft, beoordeeld door het bestuur.

3.3 Bruikleenregeling voor wedstrijdkleding

Competitiespelende leden krijgen uniforme wedstrijdkleding in bruikleen van VCH; wedstrijdshirt en clubtrainingspak voor seniorenleden, wedstrijdshirt voor junioren en recreanten. De regels omtrent deze wedstrijdkleding zijn als volgt:

 1. elke speler is verantwoordelijk voor zijn eigen wedstrijduitrusting,
 2. het is niet toegstaan in wedstrijdkleding aan de trainingen deel te nemen of buiten verenigingsverband,
 3. zowel het wedstrijdshirt als het clubtrainingspak blijven eigendom van de vereniging,
 4. bij het verlaten van de vereniging, dan wel bij de afmelding voor deelname aan de competitie, moet de kleding worden ingeleverd aan de beheerder van deze materialen.

Ter zekerheidsstelling van de inleverplicht, en mede als waarborg bij verlies of beschadiging van de kleding, dient een eenmalige borgsom voor de wedstrijdkleding betaald te worden. Daartoe wordt een individuele bruikleenovereenkomst afgesloten vóór de ontvangst van de kleding. De borgsommen zijn:

 • Wedstrijdshirt €20,00
 • Trainingsjas €20,00
 • Trainingsbroek €10,00

Over de wijze van betaling kunnen individuele afspraken gemaakt worden met de ledenadmistrateur. Het borgbedrag wordt volledig terug gestort bij inlevering (in goede staat) van de kleding bij de materiaalbeheerder binnen één maand na opzegging door het lid. De borgsom gaat mee over bij inlevering van de oude kleding ter vervanging van nieuwe kleding.

3.4 Verplichtingen bij gebruik accommodaties

Onder de sportaccommodatie van VC Heerlen wordt verstaan:

 1. sporthal A Gene Bek, en andere sportaccommodaties, waarvan VCH gebruik maakt,
 2. de kantines, kleedlokalen en andere ruimtes, welke behoren tot de accommodaties waar VCH haar activiteiten organiseert,
 3. iedere andere accommodatie, of gelegenheid, waar wij ons als of namens onze vereniging bevinden en te gast zijn. 

De spelers, trainers/coaches en publiek houden zich aan de regels opgelegd bij gebruik van de sportaccommodatie, en zien erop toe dat ook de anderen de regels volgen:

 1. het is verboden de sporthal of sportzaal te betreden met niet aangepast of vuil schoeisel,
 2. het is verboden om eten en glas mee te nemen in de sportaccommodatie,
 3. niemand heeft ongevraagd toegang tot de kleedkamer als deze bezet is,
 4. kleedruimtes voor vrouwen worden uitsluitend betreden door volleyballende dames en meisjes. Kleedruimtes voor mannen worden uitsluitend betreden door volleyballende heren en jongens. Uitzondering daarop vormen ouders/verzorgers van CMV-jeugdleden, die helpen met omkleden,
 5. ieder lid helpt mee aan het schoon achterlaten van het speelveld en kleedkamer na training of wedstrijd. Er blijft geen rommel achter.

Het is voor de vereniging van groot belang dat met het ter beschikking gestelde materiaal zorgvuldig wordt omgegaan. VCH verwacht dat:

 1. alle leden verantwoordelijkheid nemen over het materiaal van VCH, en het materiaal van de verhuurders van de sportaccommodaties,
 2. ieder lid helpt mee aan het verzamelen en terugzetten van materiaal na training of wedstrijd. Ieder team of trainingsgroep beheert de ballen, ballenkarren en overige materiaal zorgvuldig,
 3. defecten direct gemeld worden aan de trainer/coach, zodat gezorgd kan worden voor herstel of vervanging.

Indien behoefte bestaat aan aanvullend materiaal, dan kan hiertoe een onderbouwd verzoek worden ingediend bij het bestuur.

3.5 Verplichtingen omtrent de arbitrage van wedstrijden

Lid zijn van VCH is meer dan alleen volleyballen. Rondom de wedstrijden dient met name ook de arbitrage verzorgd te zijn, d.w.z. scheidsrechters en tellers bij andere wedstrijden. De verplichte medewerking als lid van VCH omvat:

 1. ieder competitieteam moet uit haar eigen geleding clubscheidsrechters en tellers leveren die door de vereniging worden aangewezen voor een goed verloop van de thuiswedstrijden van teams van VCH. Deze arbritagetaken dienen binnen het team zelf verdeeld te worden; juniorenteams zijn hiervan niet uitgesloten. De aanvoerder, en bij juniorenteams de coach, zijn de aanspreekpunten voor het bestuurslid Wedstrijdzaken,
 2. ieder seniorenteam moet daarnaast uit haar eigen geleding of namens het team minimaal één regioscheidsrechter leveren ter voldoening van de leveringsplicht die de bond aan de vereniging oplegt. Uit eigen geleding betekent dat de teamleden deze verplichting zelf dienen uit te voeren, of iemand namens het team beschikbaar te stellen,
 3. ieder seniorenlid wordt geacht de instaptoets op de Nevobo-website te doen, en met positief gevolg af te sluiten, om als R6 scheidsrechter op de laagste niveaux ingedeeld te kunnen worden. Jeugdleden worden gestimuleerd om ook deze instaptoets te doen, en zodoende de kennis van de spelregels te verhogen, en andere jeugdwedstrijden te kunnen leiden,
 4. ieder seniorenlid wordt geacht het Digitale Wedstrijdformulier (DWF) te kunnen invullen, en correct af te sluiten c.q. door te sturen. Jeugdleden worden gestimuleerd om ook deze vaardigheden op te doen.
 5. het competitieteam is verplicht de scheidsrechtersbeoordelingsformulieren in te vullen op de website van de Nevobo, indien van toepassing.

3.6 Medewerking aan verenigingsactiviteiten

Bij VCH zijn we van mening dat van elk lid een bijdrage gevraagd mag worden voor de ondersteuning van de vereniging. Junioren worden geacht eveneens een bijdrage te leveren binnen hun mogelijkheden. Het is niet mogelijk deze verplichtingen af te kopen.

Voor de medewerking aan het verenigingsgebeuren zijn er verschillende mogelijkheden:

 1. elk team heeft kader nodig, d.w.z. een trainer en coach. Er zijn bestuursleden en commissieleden nodig, en activiteiten dienen georganiseerd te worden,
 2. elk lid wordt geacht minimaal bij één van deze nevenactiviteiten ondersteuning te geven. Deze (sportieve) additionele activiteiten dienen ook voor noodzakelijke neveninkomsten voor de club te zorgen. Voor het ophalen van oud-papier is een schema, zodat ieder lid weet wanneer hij/zij aan de beurt is. De organisaties van overige activiteiten laten tijdig weten aan de aanvoerders, en/of aan elke speler/speelster direct, wanneer welke hulp nodig is, en maken tijdsschema’s voor die activiteiten. Leden mogen ook familie en vrienden uitnodigen om hieraan deel te nemen,
 3. ouders/verzorgers dienen mede te zorgen voor vervoer naar uitwedstrijden van de junioren. Ouders die de club willen meehelpen bij de nevenactiviteiten, een wedstrijdje fluiten, etc., zijn ook van harte welkom.

Leden worden uitgenodigd bij het bestuur, of de organsiatiecomités, kenbaar te maken welke vrijwilligerstaken men wenst in te vullen. Bent u geïnteresseerd om trainer te worden, coach te zijn van een team, wedstrijden op een hoger niveau te fluiten, activiteiten te organiseren of nevenactiviteiten uit te voeren, meldt u zich dan aan als vrijwilliger. Zo maakt u zelf een keuze. Een overzicht van alle verenigingstaken en nevenactiviteiten wordt regelmatig gepubliceerd.

4. Lidmaatschap, huldigingen, representaties en subsidiëring

4.1 Vormen van lidmaatschap

Binnen de vereniging wordt onderscheid in verschillende vormen van lidmaatschap, en wel:

 1. Spelend contributieplichtig lid;

  dit zijn de pupillen (CMV-ers), junioren, senioren en recreanten, die gebruik maken van de faciliteiten voor trainingen en wedstrijden en daarvoor contributie betalen. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. Het stemrecht van pupillen en jeugdleden wordt uitgeoefend door de wettelijke vertegenwoordiger.

 2. Ondersteunend lid;
  dit zijn personen die de vereniging financieel ondersteunen als lid van de Vrienden van VCH, de Club van 50 en de Club van 100.
  Hieronder vallen ook personen die de vereniging ondersteunen als vrijwilliger, zonder dat zij zijn aangemeld als lid van de vereniging, zoals  bedoelt onder artikel 4.2 uit onze statuten.
  Ondersteunende leden zijn niet gehouden aan de rechten en verplichtingen als bepaald in ons statuut onder artikel 7. Zij hebben geen stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering en zijn niet gehouden aan het betalen van een maandelijkse bijdrage.
 3. Niet-spelende, niet-contributieplichtige leden;
  dit zijn leden van de vereniging, aangemeld en toegelaten tot onze vereniging conform artikel 4.2 uit de statuten, die door het bestuur aangemerkt zijn als niet-contributieplichtig, conform artikel 7.4 uit onze statuten. Hieronder vallen niet-spelende trainers, coaches, bestuurleden en commissie leden. Niet-spelende, niet-contributieplichtige leden zijn gehouden aan alle overige rechten en verplichtingen zoals bepaald in onze statuten. Zij hebben geen stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering en zijn niet gehouden aan het betalen van een maandelijkse bijdrage.
 4. Ere-lid;
  dit zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de Algemene Ledenvergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd,
 5. Lid van verdienste;

  dit geldt voor hen, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd.

Ere-leden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie, zij hebben echter wel alle rechten van de van contributieplichtige leden.

4.2 Regels aan lidmaatschap

Voor VCH heeft sport heeft geen relatie tot politiek of geloofsovertuiging. Elk lid is vrij om uit te komen voor zijn sexuele geaardheid, waarbij ieder geacht wordt rekening te houden met de gevoelens van anderen. Wij volgen hierin het beleid van NOC/NSF. We willen neutraliteit uitstralen, wat hopelijk een bijdrage levert tot een gevoel van uniformiteit en veiligheid.

Het zichtbaar dragen van politieke, filosofische of religieuze symbolen, tekens of kleding is daarom niet toegestaan tijdens trainingen en wedstrijden, en andere gelegenheden waarbij de vereniging vertegenwoordigd wordt. Dus bijvoorbeeld hoofddeksels, kettingen, jurken en andere lichaamsbedekkende kleding zijn niet toegestaan.

4.3 Huldiging van jubilarissen en overige representatie

Een jubilaris is iemand die een aaneengesloten lidmaatschap heeft gekend bij de vereniging. Er wordt bij het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarige verenigingsjubileum aandacht besteed aan deze gebeurtenis tijdens de feestavond ter afsluiting van een seizoen. De leden ontvangen hiertoe een officële uitnodiging van het bestuur. Het lid wordt gehuldigd en ontvangt bepaalde attenties. Er wordt ook stilgestaan bij de junioren die 5 jaar lid van de vereniging zijn. Een aaneengesloten lidmaatschap kan hooguit voor één jaar onderbroken worden vanwege een speciale reden.

Bij onderstaande gebeurtenissen worden ook namens de vereniging bepaalde attenties verstrekt, indien de secretaris hiervan op de hoogte is gesteld of tijdig kennis heeft kunnen nemen:

 1. huwelijk van een lid,
 2. geboorte zoon/dochter van een lid,
 3. tijdens ziekte, bij thuisverblijf van minimaal 2 weken, of na een ziekenhuisverblijf van een week,
 4. bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind,
 5. bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid.

Overige representaties en de attenties worden bepaald door het bestuur.

4.4 Subsidie bij trainersopleidingen en extra trainingsfaciliteiten

VCH stimuleert en ondersteunt de deelname van haar jeugdleden aan regiotrainingen en andere extra trainingsfaciliteiten door 50% van de kosten voor haar rekening te nemen. Hiervoor dient een betalingsbewijs ingediend te worden bij de penningmeester. Jaarlijks wordt voor een stimuleringsbudget vastgesteld door het bestuur. Indien het budgetplafond bereikt wordt, vindt de ondersteuning naar rato per jeugdlid plaats.

De kosten voor Nevobo trainersopledingen VT2 en VT3 worden overgenomen door de vereniging als versterking van het eigen trainerscorps. De betrokken trainers worden wel geacht een contract aan te gaan dat hun voor minimaal 3 seizoenen als trainer bindt aan VCH. Indien hier van afgeweken wordt, heeft de vereniging het recht alsnog (een gedeelte van) het cursusgeld te vorderen. Andere extra trainingsfaciliteiten kunnen vooraf bij het bestuur worden aangemeld, hieronder valt bijvoorbeeld een trainersclinic, het bestuur zal dan de hoogte van de vergoeding vaststellen.

5. Maatregelen bij overtredingen tegen de richtlijnen

Om te zorgen dat richtlijnen worden nageleefd, ontkomen wij er als vereniging niet aan om in voorkomende gevallen handhavend of sanctioneel op te treden. Bij overtreding van de richtlijnen is het bestuur van de vereniging bevoegd tot het opleggen van sancties. Leden van VCH die herhaaldelijke en/of ernstige overtredingen maken van de richtlijnen dienen rekening te houden met sancties.

De escalatiestappen die gelden voor overtredingen van de richtlijnen zijn:

 1. mondelinge waarschuwing c.q. aanmaning,
 2. schriftelijke waarschuwing,
 3. schorsing voor deelname aan trainingen en wedstrijden,
 4. royering als lid.

Bij conflictsituaties informeren de trainers, coaches of leden het bestuur dat vervolgens adequaat optreedt. Het dagelijks bestuur beoordeelt op basis van de beschikbare informatie van (kader)leden, welke maatregelen nodig zijn. Het bestuur bespreekt het geval, voert zonodig een gesprek met de betreffende speler(s) en zijn/haar ouders, en kan overgaan tot disciplinaire maatregelen. Ouders van leden jonger dan 18 jaar worden mondeling of schriftelijk geïnformeerd over maatregelen.

Bij fysiek geweld, drugsverkoop, sexuele vergrijpen, diefstal en/of vandalisme wordt door VCH aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast leidt dit tot onmiddellijke schorsing, en het kan zelfs leiden tot directe royering als lid van VCH. Een speler die onder invloed (van alcohol) op de training of wedstrijd verschijnt, wordt ter plaatse gesanctioneerd; namelijk geen deelname aan de activiteit.

Voorlopige maatregelen kunnen worden opgelegd door de leden van het dagelijks bestuur, doch dienen binnen 48 uur bekrachtigd te worden door een meerderheid van het dagelijks bestuur. De meederheid van het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan de overige (jeugd)bestuursleden en doet, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, binnen veertien dagen een definitieve en geldende uitspraak. Bij geschillen tussen leden past het bestuur, binnen een week, het recht van hoor en wederhoor toe. Er wordt een gespreksnotitie opgemaakt, welke als uitgangspunt dient voor de bespreking in het bestuur.

Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen wordt het lid aangeschreven door de ledenadministrateur. Het betreffende lid zal nadrukkelijk op de nalatigheid worden gewezen. Het lid wordt in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken alsnog hieraan te voldoen. Blijft het lid in gebreke aan de verplichting tot het betalen van de contributie of borg, en/of is de contributieachterstand opgelopen tot het bedrag dat voor drie maanden is verschuldigd, wordt het lid uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden tot aan het moment waarop het verschuldigde bedrag is voldaan.

Verder is het zo dat:

 1. bij verwijtbaar verlies van ballen en/of ballentassen is het verantwoordelijke team of trainingsgroep het vervangingsbedrag verschuldigd. De aanvoerder van het team draagt er zorg voor dat het bedrag wordt voldaan aan de penningmeester,
 2. een boete die de Nevobo oplegt, gefactureerd zal worden aan het desbetreffende lid of team, indien er sprake is van verwijtbaar gedrag, bijv. wangedrag tijdens een wedstrijd,
 3. bij verwijtbare fouten op wedstrijdformulieren, of het niet komen opdagen van een regioscheidsrechter, de betrokkene in principe de boete zelf betaalt,
 4. de boete voor het niet invullen van scheidsrechtersbeoordelingen door het volledige team vergoed dient te worden. De aanvoerder wordt in zulk geval aangeschreven.

6. Slotbepaling

Het zou kunnen gebeuren dat u op- en/of aanmerkingen of klachten heeft over de handhaving en het sanctiebeleid van de beschreven richtlijnen. Schroom niet hiermee naar de mensen te gaan die hier mogelijk iets aan zouden kunnen doen, namelijk de betreffende trainer/coach, het bestuurslid technische zaken of de vertrouwenspersoon. In een uiterst geval kunt u contact opnemen met het wedstrijdsecretariaat.

Dit document wordt gepubliceerd op de website van VCH, en op deze richtlijnen wordt gewezen bij het aangaan van het lidmaatschap. In gevallen waarin bovenbeschreven richtlijnen niet voorzien, en ook de statuten van V.C.Heerlen niet, beslist het dagelijkse bestuur.

ONS THUISHONK ANNO 2021
SPORTCENTRUM A GENE BEK
BEKKERVELD HEERLEN